Wij zijn de Stichting Biotoopverbetering “Zuid-Veluwe”. Opgericht 3 januari 1996 door de Vereniging Wildbeheereenheid “Zuid-Veluwe” en de Imkervereniging “De Korenbloem” afdeling Renkum/Oosterbeek en omstreken, ingeschreven in het stichtingen register van de Kamer van Koophandel onder nr.: 41053086 en bij de belastingdienst bekend onder nummer 80 45 58 863.
De stichting heeft als doel de bevordering van (kleinschalig) particulier biotoopbeheer op de ‘Zuid-Veluwe” Gelderland.
De stichting probeert haar doelen te verwezenlijken door:

Malva_neglecta (kaasjeskruid)

Biotoopverbeterende akkeranden
De akkerranden worden ingezaaid met een mengsel van wel dertig verschillende soorten zaden. Om er een paar te nomen: boekweit, bladrammanas, wikken, kaasjeskruid, phacelia, korenbloem, barge en klavers.

We doen dit omdat insecten (bijen, vlinders, hommels e.a.), vogels en kleine zoogdieren in het cultuurlandschap onze hulp nodig hebben voor het vinden van gevarieerd voedsel en de nodige dekking. De zaadvorming na de bloei zorgt voor een rijke muizenstand waarvan op hun beurt de roofvogels en de uilen profiteren.

Historie

Al vanaf 1988 houden een aantal vrijwilligers zich bezig met kleinschalig particulier biotoopbeheer. Nou ja kleinschalig? In 1980 ging het om in totaal 40 ha in de gemeente Renkum. Vele hectare Phacelia (Phacelia tanacetifolia) waren er in die jaren in geur en kleur te bewonderen aan het Wijde-Veldpad en de Telefoonweg. In de loop der jaren vielen er stukken grond af en moest er gezocht worden naar andere akkerranden. Hierdoor is er spreiding ontstaan door de gehele gemeente Renkum.
In 1996 werd het particulier initiatief omgezet in een stichting om zo een volwaardige gesprekspartner te kunnen zijn voor Provincie en Gemeente. Het doel is nog steeds een biotoop te ontwikkelen die gunstige omstandigheden schept voor de ontwikkeling van allerlei vliegende en lopende insecten en (kerk)uilen en tevens dekking geeft aan kleine zoogdieren en reptielen. Bij de insecten gaat het om (zweef)vliegen, hommels, solitaire bijen en wespen, sluipwespen, honingbijen, kevers, spinnen en dag- en nachtvlinders. Een intrigerende wereld van eten en gegeten worden. Kleine zoogdieren zijn een belangrijke voedselbron voor o.a. uilen. Wat uilen betreft tracht de Stichting de stand van de kerkuilen te bevorderen door het ophangen van nestkasten in boerenschuren. Diverse uilenkasten zijn uitgezet en worden regelmatig gecontroleerd om een indruk te krijgen van de stand van de kerkuilen.

Om ons doel te bereiken werkt de stichting samen met een aantal landbouwers in onze gemeente. Zij stellen tegen een financiële vergoeding akkerranden aan ons beschikbaar voor de inzaai met eenjarig bloemzaad mengsel. Deze stroken leveren tijdens de bloeiperiode stuifmeel en nectar aan insecten en vlinders. In de herfst foerageren vogels op de diverse zaden. Kortom biodiversiteit in optima forma.
De stichting doet dit werk nu al ruim 30 jaar mede dankzij een jaarlijkse subsidie van de gemeente Renkum en particuliere donaties. En natuurlijk de inzet van onze vrijwilligers.

Het werk van de stichting staat of valt met de beschikbaar zijn van financiële middelen. De vijf hectare akkerranden (=10 kilometer!!) die we normaliter inzaaien per jaar kost ons ruim € 6900,- Dan hebben we het over de financiële vergoeding aan de landbouwers, de kosten van het zaaigoed en het inzaaien.
Doordat de financiële situatie van de stichting precair is, komen we de laatste jaren niet meer aan de gestelde doelstelling van ca 5 Ha per jaar. Het beperkt zich tot ca 3 Ha.
Bezuinigen is een hot item geworden en de financiële bronnen drogen op. Dit raakt ons rechtstreeks in ons voortbestaan! Daarom doen wij een beroep op u. Als u ons helpt te overleven, helpt u vooral onze insecten, kleine zoogdieren en kerkuilen. En natuurlijk ook uzelf, want is het geen fleurig gezicht langs bloeiende akkerranden te lopen…..

Middelen

Zoals eerder aangegeven is de inzaai mogelijk dankzij financiële bijdragen van de gemeente Renkum, andere subsidiënten en donateurs en dankzij de medewerking van de landbouwers & grondeigenaren.
Vind u het belangrijk wat de stichting doet en wilt u bijdragen aan de biotoopverbetering in de gemeente Renkum? Uw bijdrage wordt graag tegemoet gezien op rekening NL31 TRIO 0198 4596 37.
Omdat Stichting Biotoopverbetering een “Algemeen Nut Beoogdende Instelling “ANBI”, is mogen donatie aan de stichting in mindering worden gebracht van de inkomstenbelasting. De financiële gegevens van de stichting vindt u hier.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit vrijwilligers die hiervoor geen vergoeding ontvangen.
Het dagelijks bestuur van de stichting bestaat thans uit:
– Voorzitter                      H. Reudink
– Secretaris                       G. Straatman
– Penningmeester         J.P Vogelaar
Naast het bestuur zijn er vrijwilligers die het bestuur ondersteunen bij het werk in het veld. Werkzaamheden die met name in het voorjaar plaatsvinden aan het begin van zaai seizoen.
Wilt u bijdragen aan het werk van de stichting door een gift (klik dan hier) en/of door het verrichten van werkzaamheden neem dan via email info@stichtingbiotoopverbetering.nl contact op met het bestuur.