ANBI

De ANBI-status is aantrekkelijk voor organisaties zoals Stichting Biotoopverbetering.

  • Een ANBI betaalt geen schenkbelasting over schenkingen die voor het algemeen belang worden ingezet. De maximale hoogte van de vrijstelling van schenkbelasting is in 2021 vastgesteld op € 3.244.
  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting over erfenissen die gebruikt worden als bijdragen aan de doelstelling van de organisatie. De maximale hoogte van de vrijstelling van erfbelasting is in 2021 vastgesteld op € 2.244.
  • Een ANBI komt in aanmerking voor een teruggaaf van de energiebelasting.
  • Het werk van vrijwilligers voor een instelling met ANBI-status kan onder voorwaarden fiscaal als gift worden opgegeven bij de belastingaangifte.
  • Donateurs mogen giften aan een ANBI –mits de gift is vastgelegd in een overeenkomst- aftrekken bij hun aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting. Als je een gift wilt doen aan een ANBI, dan kun je in het programma ANBI opzoeken of de betreffende instelling over de ANBI-status beschikt.

Naast de financiële voordelen zijn er ook verplichtingen zoals publicatie van gegevens.

Stichting Biotoopverbetering “Zuid-Veluwe” is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 41053086 en bereikbaar op email: voorzitter@stichtingbiotoopverbetering.nl.
De ANBI status is door de belastingdienst 15 november 2019 verleent onder nr 8045 58 863 en is actief in de zogenoemde primaire sector.
De stichting heeft geen betaalde krachten in dienst en draait op circa 25 vrijwilligers. Voor het bestuur van de stichting wordt verwezen naar menu-item “Wie zijn wij”.

De doelstelling van de stichting laat zich het beste verwoorden met de inzet op het verbeteren van de biodiversiteit ten gunste van flora en fauna en nevengeschikt het verhogen van de landschappelijke aantrekkelijkheid voor de bewoners en bezoekers van onze gemeente.

De stichting heeft geen uitgebreid beleidsplan wel heeft ze een jaarprogramma van activiteiten. Dit programma is congruent over de jaren.

De stichting ontvangt van de gemeente Renkum een substantiële subsidie om de doelstelling van de stichting te verwezenlijken. Verder komen er via de donatiepagina jaarlijks donaties binnen die eveneens worden ingezet ter realisatie van de doelstelling.

Zoals gememoreerd heeft de stichting geen betaalde krachten in dienst en keert zij geen vrijwilligersvergoeding uit.

Balans per 31 december 2021
Saldo bankrekeningen   6.595,70       Crediteuren           2.795,-
Saldo spaarrekening              4,04       Doelreserve              327,16
–                                                                Eigen vermogen    3.477,58
–                                          ————                                      ———–
–                                          6.599,74                                         6.599,74

Toelichting op de balans
De belangrijkste uitgaven in 2021 waren de vergoedingen aan de agrariërs voor het gebruik en zaai-gereed maken van de akkerranden, voor het zaaigoed en de kosten voor het inzaaien.
De belangrijkste sponsor van de stichting is de gemeente Renkum. Jaarlijks ontvangen van de gemeente achteraf en na geleverde prestatie, € 4.000.
Met inachtneming van de kosten per Ha van € 1.374 betekent dit dat circa 3 Ha jaarlijks kan worden ingezaaid. Voor het bereiken van de doelstelling is dit onvoldoende.  In de gemeente zou het streven moeten zijn een oppervlak van ca. 10 Ha.
Zoals aangegeven krijgen wij het jaar na de geleverde prestatie de subsidie uitbetaald. Een belangrijk deel van de kosten moeten wij echter betalen in het jaar zelf. Met inachtneming dat de aanvraag voor subsidie in het jaar vooraf moet plaatsvinden, betekent dit dat het noodzakelijk is om tenminste 1 keer de jaarkosten als buffer op de balans te hebben om de continuïteit in de doelstelling langjarig te kunnen garanderen. Dit is helaas nu niet het geval. De opgebouwde buffer is ruim ontoereikend.