Het belang van akkerranden

Stichting biotoopverbetering Zuid-Veluwe heeft als doelstelling om in de gemeente Renkum actief de biodiversiteit te verbeteren. Wij doen dit door in de gemeente Renkum (en soms daarbuiten) jaarlijks akkerranden in te zaaien bij landbouwers die in de doelstelling van de stichting willen participeren. Wij doen dit ook door actief voorlichting te geven aan de bevolking van de gemeente Renkum en daarbuiten middels de website van de stichting over biodiversiteit en wat je zelf daarin kunt betekenen.

Met het inzaaien van de akkerranden willen wij bereiken dat allerlei insecten en kleine zoogdieren een plek vinden om zich te voeden aan nectar, stuifmeel en zaden. Deze voedingsstoffen zijn immers van belang om zich succesvol te kunnen voortplanten. Want: geen voedsel betekent ook geen voorplanting en daarmee bestuivers van voor de mens belangrijke gewassen.
De ingezaaide akkerranden hebben nog een ander doel. De uitgebloeide akkerranden laten we staan tot eind februari van het jaar daarop. In de herfst, winter en het vroege voorjaar kunnen dan allerlei zaadetende vogels en kleine zoogdieren zich te goed doen aan het dan volop aanwezige zaad.
De doelstelling is duidelijk. De verwachtingen zijn groot. Maar wat is het werkelijk gerealiseerde effect?

Maatschappelijk zijn er grote discussies gaande over akkerranden en de gebruikte zaadmengsels. Met name over het al dan niet inheems zijn van de gebruikte zaden. Wat is eigenlijk inheems? Past inheems wel bij de randen die grenzen aan de cultuurgronden van de akkerbouwers? Zij stellen zodanige eisen aan de zaadmengsels dat deze geen overlast aan hun cultuurgronden mogen geven.


In dit kader is een interessante brochure is uitgegeven door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid. Het geeft inzicht in het belang van natuurlijke bermen en akkerranden en hoe deze te realiseren. De brochure vind u hier.